Referat fra Generalforsamling 19. februar 2024.

 

Formanden bød velkommen

 

Valg af dirigent og referent

Formanden blev valgt som dirigent og referent.

 

Dirigenten bekræftede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og gav ordet videre til formanden.

 

Formandens beretning.

Begivenheder:

Året 2023 har været skelsættende for foreningen!

 • 2023 bød på et brud med Hvidovre Nærradio, et tiltag der blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling 25. april 2023, og vi skiftede i den forbindelse navn til Støtteforeningen Hvidovre!
 • 2023 bød også på store forandringer i ”Banko-verdenen”!
  • Byens Bedste Banko blev i Byretten dømt for at spille for meget banko. Deres hovedformål blev bedømt til at være ”Bankospil”, hvilket ikke er tilladt ifølge gældende lovgivning.
  • Vi vil ikke ryge i samme gryde, derfor søgte Støtteforeningen Hvidovre, Hvidovre kommune om at blive godkendt og registreret som en kulturel forening. Hvilket skete d. 2. oktober 2023.

 Aktiviteter:

 Banko:

Vi har i 2023 været forskånet for nedlukninger i vores række af bankospil.

Vi har derfor kørt kontinuerligt, og har holdt 11 bankospil i foråret og 8 i efteråret i alt 19 bankospil.

 

Bestyrelsen (og bankoteamet) er yderst tilfredse med afviklingen af disse spil.

Vi har gennem året ligget et godt stykke over 200 spillere hver gang. Målet er ikke i sig selv, at få flest mulige spillere, men jo flere spillere, des flere muligheder har vi for at kunne regulere gevinsterne.

Vi har i 2023 forhøjet gevinsterne på start-, pause- og jackpotspillene!

Vi har i 2023 indført fuld gevinst til alle med banko i ovennævnte spil!

Vi har i 2023 indført sidemandsgevinster på både 1 række, 2 rækker og pladen fuld!

 

Vores bankospil, er naturligvis ikke vores primære formål, men er en aktivitet, vi ikke kommer uden om.

 

Vores primære formål er en bredside af aktiviteter.

Her kan bla. nævnes den store interesse der er for de danske kroer.

Vi har i det forløbne år besøgt Gerlev Kro, hvor vi blev belært med kroens historie!

Kro-tur:

Vi havde stor tilslutning til vores tur i juni måned (63 medlemmer deltog) i en rigtig god tur til Gerlev Kro, hvor der blev hygget med god mad, bankospil, lotteri og quiz.

Et af foreningens formål er at, ”lave arrangementer for medlemmerne”, der blev derfor givet et pænt tilskud til hver enkelt deltager på turen, hvilket gjorde at vi kunne holde en yderst fornuftig egenbetaling for arrangementet.

De tilbagemeldinger vi har fået fra deltagerne, har været yderst positive.

 

Medlemstal:

Vi har øget vores medlemsskare til pt. 527 betalende medlemmer (mod 429 betalende samme tid sidste år), hvilket ikke er et mål i sig selv, men er tilfredsstillende.

 

Bestyrelsesarbejde:

Bestyrelsen har været samlet regelmæssigt, og har drøftet ”foreningens tilstand”.

Bestyrelsen havde en god lang drøftelse omkring foreningens vedtægter, og dermed også foreningens formål. (set i forhold til dommen over Byens Bedste Banko)

 

Bestyrelsen har behandlet og ydet følgende donationer:

Vi har i året løb doneret det største beløb i foreningens historie (som vi kender den).

 • Hvidovre kommunes plejecentre har fået kr. 50.000,- til fordeling mellem de 4 plejecentre. Pengene skal bruges på plejecenterbeboerne, der selv må bestemme hvad det enkelte plejecenters beboere beslutter.
 • Hvidovre Nærradio har fået bevilget (efter ansøgning) 60.000,- kr. til dækning af noget uoplyst KODA-afgift, samt til radioens 40-års jubilæum.
 • Hvidovre Hospitals børneafdeling blev betænkt med kr. 50.000,- til brug for 3 nye sæt VR-briller, der kan ”sætte fokus” på noget andet mens børnene bliver undersøgt. Undersøgelser viser op til 26% reduktion i smerter.
 • Hvidborg, en døgnbørneinstitution hjemmehørende i Hvidovre kommune, blev betænkt med kr. 15.000,-. Der blev rykket lidt rundt på deres prioriteter, så de først har købt Bordfodbold og Airhockey (2022). Vi har derfor doneret kr. 15.000,- til et rigtigt rabalder diskotek med DJ, sodavandsbar med kulørte drinks, diskokugle og meget mere.
 • Mødrehjælpen har fået en donation på kr. 20.000,-. Mødrehjælpen har gang i en masse hjælpearbejde i forhold til 1000 dages børn, startpakker til økonomisk trængte mødre m.m.m.
 • Ældre Sagen, Hvidovre afdeling har fået en donation på kr. 10.000 til deres arbejde med økonomisk trængte ældre. Vi hjalp også med at afholdte et bankospil, som desværre ikke var så godt besøgt.
 • IF32 Robe skipping Team Glostrup har fået en donation på kr. 10.000 til deres arbejde med ungdommen. Dem oplevede de tilstedeværende ved vores julebankospil selv.
 • KASA rusmiddelcenter i Glostrup har modtaget kr. 4.000,- til små beskedne julegaver til centerets ca. 40 beboere.

 

 

Samarbejde i forskellige sammenhæng:

 Bankospil

Vi har gennem de sidste par år kørt med den samme stamme af medlemmer, med et par enkelte justeringer, til at afvikle vores bankospil. Jeg kan ikke forestille mig et bedre team. Et team som kender hinanden, hjælper hinanden, støtter hinanden i de mangfoldige opgaver et bankospil består af – stor tak til bankoteamet

 

Bestyrelsen:

Som formand for foreningen, vil jeg gerne sige tak til mine medbestyrelsesmedlemmer for et fortræffeligt samarbejde – der har på intet tidspunkt været uro omkring de vedtagne ting, vi har besluttet gennem året – og det har været væsentlige ting - stor tak til bestyrelsen.

 

Visioner i 2024:

 • Vi arbejder på at få formuleret vores hovedformål.
  • Vi har haft en forslagskasse, så medlemmerne har kunne komme med deres forslag.
   • Formanden nævnte nogle stykker, af de indkomne forslag
  • Fortsætter med bankospil!
   • Det er bestyrelsens vision at fortsætte med bankospil, så vi igen kan skaffe glæde hos vores medlemmer, samt kunne donere penge til forskellige formål. Formål, der ud over foreningens interesse for historierne bag Danske Kroer, endnu ikke er vedtaget.
   • Bestyrelsen vil løbende udvikle indhold og gevinster!

 

 • Kro/sommertur!

Bestyrelsen har igen i år arbejdet på at arrangere en kro/sommertur til en kro her på Sjælland.

Turen går i år til Menstrup Kro, der ligger ved Næstved, mellem Karrebæksminde og Bisserup.

Turen vil blive d. 6.juni 2024.

 

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation.

 

Regnskab:

Regnskabet med bilag var lagt frem til gennemsyn.

 

Regnskabet blev fremlagt og de enkelte poster blev kort gennemgået.

 

Regnskabet viste et overskud på ca. 36.000, hvilket ikke i sig selv er et mål for foreningen.

Foreningen har, udover afholdte udgifter til foreningens drift og aktiviteter, doneret over 220.000 kr. gennem året.

Et regnskabsresultat som bestyrelsen og generalforsamlingen var yderst tilfredse med.

 

Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.

 

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Kontingent fastsættelse

Efter en kort snak, hvor et enkelt medlem gerne ville hæve kontingentet, blev det vedtaget at kontingentet forsat skal være 25 kr. pr. år.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter

Fra bestyrelsen var Lis Thomsen og Peter Willumsen på valg, begge blev genvalgt med akklamation.

 

Gitte Knudsen og Dorthe Jensen blev begge, med akklamation, genvalgt som suppleanter.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Thomsen blev genvalgt som revisor og Lisbeth Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant, begge med akklamation.

 

Eventuelt

Under punktet eventuelt blev ”larmen under spillene” drøftet, og forskellige løsningsforslag blev fremsat. Disse vil blive afprøvet gennem det næste stykke tid.

 

Formanden takkede de fremmødte, for deres engagement og deltagelse, samt for god ro og orden.