Støtteforeningen Hvidovre`s vedtægter

§1 Navn og Hjemsted

Navn: Støtteforeningen Hvidovre

Hjemsted: Hos den til enhver tid siddende formand for foreningen

Stiftet: 17. januar 2000

 

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at:

·        afholde åbne sociale aktiviteter for foreningens medlemmer med formålet, at understøtte det sociale fællesskab.

·        skaffe midler til donationer/tilskud/sponsorater til, de af bestyrelsen udvalgte institutioner, hospitalsafdelinger, foreninger, klubber m.m., som bestyrelsen finder værdige til modtagelse heraf.

 

§3 Medlemskab

Foreningen optager medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

·        Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette udviser en væremåde der kan skade foreningens ry og omdømme.

·        Evt. eksklusion kan indbringes for den ordinære generalforsamling.

 

§4 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

·        Der vælges for 2 år, dog således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

·        Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal mindst afholdes hver anden måned.

·        Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

 

§5 Regnskab

Foreningens regnskab føres af kassereren.

·        Regnskabsperioden går fra 1. januar til 31. december.

·        Foreningens revisor skal senest 1. februar have revideret regnskabet.

·        Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

·        Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

·        Der indkaldes gennem Hvidovre Avis og foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

·        Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Valg af stemmetæller

3.      Formandens beretning

4.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5.      Indkomne forslag

6.      Kontingent fastsættelse

7.      Valg af bestyrelse og suppleanter

8.      Valg af revisor og suppleant

9.      Eventuelt

 

Stemmeret

Stemmeret på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

·        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre Avis og foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

·        Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

Stemmeret

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

§8 TEGNINGSRET

·        Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

·        Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - heriblandt formanden - er til stede.

·        Foreningen tegnes af formanden.

 

§9 FORENINGENS OPLØSNING

·        Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsorden.

·        For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kravet om flertal ikke opfyldt indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.

·        Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive givet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre Kommune. Hvis der i bestyrelsen ikke kan opnås kvalificeret flertal for et projekt, gives overskuddet ubeskåret til Børne- og ungdomsafdelingen på Hvidovre Hospital.

 

ÆNDRINGSDATOER AF VEDTÆGTERNE

 

•        Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2000.

 

•        Rev. 25. okt. 2000, d. 5. feb. 2002, d. 13. marts 2002, d. 28. feb. 2003, d. 11. feb. 2013, d. 18. maj 2017, d. 6.maj 2019, d. 14. marts 2022, d. 16. november 2022, 25. april 2023.